Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę nowej pasty"

Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę nowej pasty"

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie| #krukamkonkurs” (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest

FIRMA FIRMA HANDLOWA KRUKAM KAMIL KRUPA  
ul. Nowowiejska 1C/7 45-460 Opole, opolskie
Telefon komórkowy    +48 660 983 896
E-mail krupakamil@gmail.com
NIP 754-29-72-648
REGON 160790334 

która również finansuje nagrody przekazywane w Konkursie. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/krukam/ oraz portalu facebook pod adresem https://www.facebook.com/krukampl Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 07.01.2021 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 09.01.2021 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Instagram oraz Facebook. Serwisy Instagram oraz Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram czy Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram oraz Facebook  z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram i Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na wpisaniu propozycji nazwy na nową pastę orzechową firmy Krukam w komentarzu do posta konkursowego opublikowanego na profilu Organizatora konkursu @krukam w serwisie Instagram. 

Organizator wybierze 3 najbardziej trafne nazwy  i nagrodzi każdego z ich autorów nagrodą główną w postaci dwóch słoików nowych past (2 x 300g) firmy Krukam.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 10.01.2021r w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia  15.01.2021r prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie do dnia 18.01.2021r. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru nazwy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki KruKam w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela KruKam niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż KruKam.pl

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest  

FIRMA FIRMA HANDLOWA KRUKAM KAMIL KRUPA  
ul. Nowowiejska 1C/7 45-460 Opole, opolskie
Telefon komórkowy    +48 660 983 896 
E-mail krupakamil@gmail.com 
NIP 754-29-72-648 
REGON 160790334 

Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@krukam.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora (www.krukam.pl) Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 20348 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Bardzo szybka i sprawna przesyłka. Super produkt w wygodnym opakowaniu i bardzo smaczny. Polecam
2024-06-20
Super z jak zawsze. Najlepszej jakości produkty.
pixel