Regulamin konkursu "Wygraj Kalendarz Adwentowy KruKam 2023"

Regulamin konkursu "Wygraj kalendarz adwentowy KruKam 2023"

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie "Wygraj kalendarz adwentowy KruKam 2023" (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest

KRUKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARKLOWICKA 21B 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
NIP 6472591684
KRS:0000867576
REGON:387422362

która również finansuje nagrody przekazywane w Konkursie. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/krukam/. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 18.11.2023 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 21.11.2023 r. (do godziny 23:59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram  z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram Roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu komentarza do postu konkursowego na profilu Organizatora w serwisie Instagram. W treści komentarza Uczestnik musi powód dlaczego to on musi otrzymać jeden z kalendarzy adwentowych KruKam 2023.

Organizator wybierze 3 komentarze i nagrodzi każdego z ich autorów nagrodą w postaci kalendarze adwentowego KruKam 2023. Jedna osoba wygrywa Duży kalendarz fabryka Elfów, i dwie osoby kalendarz Choinka.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 25.11.2023 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bonu jest przesłanie do dnia  27.11.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom do dnia 28.11.2023. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez KruKam Sp. z o.o.  z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki KruKam w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela KruKam niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. KruKam ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec KruKam swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. KruKam może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż KruKam.pl

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest  

KRUKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARKLOWICKA 21B 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
NIP 6472591684
KRS:0000867576
REGON:387422362

Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@krukam.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora (www.krukam.pl) Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 19687 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-02
Jestem bardzo zadowolona, jak zawsze było szybko i sprawnie. Polecam.
2024-03-02
Dobre produkty, zwłaszcza masło orzechowe, w dobrej cenie. Szybka dostawa.
pixel